بررسی تغییر در خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب زمینی در طول انبارداری بلند مدت

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، با انجام آزمون‌های فشاری تک‌محوری و خزش و تعیین ویژگی‌های الاستیک و ویسکوالاستیک، تغییرات خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب‌زمینی رقم آگریا در دوره‌های مختلف انبارداری شش‌ماهه بررسی شد. نتایج نشان داد که برازش معادله چندجمله‌ای درجه سه بر منحنی نیرو ـ تغییرشکل در آزمون فشاری (R?=?.??) و معادله مدل برگر بر منحنی پاسخ آزمون خزش (R?=?.??) مناسب بود. همچنین نتایج نشان داد در طی شش ماه انبارداری، مقادیر مدول الاستیسیته (به میزان ??/?? درصد)، حداکثر نیروی شکست، میزان چقرمگی و زمان تأخیر کاهش پیدا کردند و ویژگی‌های نرمش آنی و نرمش خزشی نیز روندی افزایشی (به ترتیب ??/?? و ?? درصد) داشتند. همچنین ویژگی‌هایی مانند ویسکوزیته آنی و تأخیری نیز روندی متغیر را در طول انبارداری از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of changes in the mechanical and rheological properties of potatoes during long-term storage

نویسندگان [English]

  • Omid Omidi-Arjenaki
  • Davoud Ghanbarian
  • Mojtaba Naderi-Boldaji
  • Kaveh Mollazadeh

چکیده [English]

In this study, changes in the mechanical and rheological properties of potato (Agria) were assessed by examining the elastic and viscoelastic characteristics. Mechanical and rheological parameters were examinated by uniaxial compression and creep tests during six months storage. According to the results, curve fitting procedure of third-degree polynomial on the load-displacement in the compress test (R? = ?.??) and Burger's model on the response of creep test (R? = ?.??) was well done. During storage, the modulus of elasticity (??.?? %), maximum failure force, toughness and retardation time decreased. Also, Initial and retarded compliance has followed an increasing trend during storage (??.?? % and ?? %, respectively). The rest of the parameters obtained did not show a certain continuous process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storage
  • Viscoelastic properties
  • Creep test
  • Uniaxial compression test