ارزیابی برخی شاخص های ارگونومیک ماشین آلات حمل ونقل اولیه چوب در بهره برداری جنگل‌های هیرکانی

نویسندگان

چکیده

ماشین آلات جنگل یکی از منابع خطر در بهره برداری جنگل محسوب می شوند. توجه به فاکتورهای ارگونومیک این ماشین‌ها نقش مهمی در کاهش آسیب های شغلی دارد. در این مطالعه فاکتورهای ارگونومیک ماشین های حمل ونقل اولیه چوب در جنگل‌های هیرکانی شامل: Timberjack ???C و HSM ??? بررسی شد. به‌منظور ارزیابی، از برخی شاخص های دستورالعمل ارگونومیک و ایمنی اروپایی برای ماشین‌های جنگل استفاده شد. این شاخص ها عبارت‌اند از: سطح صدای ماشین، دسترسی به کابین، وضعیت صندلی راننده، تهویه کابین بود که بر اساس رابط بالقوه با خطرات موجود در عملیات اجرایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، مدت‌زمان مواجهه با سطح صدا برای Timberjack ???C و HSM ??? به ترتیب ? و ? ساعت در هر نوبت‌کاری محاسبه شد که کمتر از میزان استاندارد بود. همچنین در شاخص دسترسی به کابین به ترتیب ??? و ?? امتیاز منفی، در شاخص وضعیت صندلی به ترتیب ??? و ?? امتیاز منفی و در شاخص تهویه کابین به ترتیب ??? و ?? امتیاز منفی کسب نمودند. اسکیدر HSM ??? به لحاظ ارگونومی در تمامی شاخص‌ها از شرایط استاندارد و مطلوب‌تری برخوردار است. با اعمال برخی تغییرات مانند افزایش تعداد پلکان، عایق‌بندی و درزگیری کابین، تعویض به‌موقع فیلتر هوا می‌توان وضعیت ارگونومی را بهبود و خطرات و آسیب های احتمالی را کاهش داد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some Ergonomic Indicators of Primary wood Transportation Machines in Hyrcanian Forests Logging

نویسنده [English]

  • Soleiman Mohammadi Limaei

چکیده [English]

Forest machinery is one of the sources of danger in forest logging. Considering the ergonomic factors of these machines plays an important role in reducing occupational injuries. In this study, the ergonomic factors of primary wood transportation machines in Hyrcanian forests including Timberjack ???C and HSM ??? were evaluated. In order to evaluate, some of the indicators of ergonomic and European safety guidelines for forestry machines were used. These indicators include: sound level, cabin access, driver's seat, cabin ventilation, which were selected based on the potential interface with the risks involved in the operation. Based on the results, the duration of exposure to the sound level for Timberjack ???C and HSM ??? was calculated to be ? and ? hours per shift, respectively, which was less than standard rate. Also, in the cabin access ??? and ?? negative points, in driver's seat ??? and ?? points and in the cabin ventilation ??? and ?? negative points were scored, respectively. The HSM ??? had a more ergonomic standard in all of the indicators. By making some changes, such as increasing the number of stairs, cabin insulating, replacing the air filter by on right time, can improve the ergonomic condition and reduce the risk and potential damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational injuries
  • Forest machinery
  • Skidder
  • Ergonomic