ارزیابی بهره‌وری نیروی انسانی واحد تعمیرات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم: مطالعه موردی کارخانه تولیدی آرد

نویسندگان

چکیده

آرد گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم‌ترین ماده اولیه نان، طی یک پروسه فرآوری در کارخانه و بصورت مکانیزه تولید می شود. افزایش بهره وری در بخش های مختلف از جمله واحد نگهداری و تعمیرات این فرآیند مکانیزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای بسیاری از سیستم ها، مقوله نیروی انسانی به عنوان با اهمیت ترین سرمایه سیستم می باشد که بر روی کارایی و عملکرد سیستم تأثیر چشمگیری دارد. در این تحقیق روند بهره وری نیروی انسانی واحد تعمیرات کارخانه آرد شعله با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان سیستم مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری بهره‌وری از شاخص کارایی و ضریب اثربخشی کلی تعمیرکار استفاده شد و آمار خرابی کارخانه آرد در دو بخش بوجاری و آسیاب در طی ده سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج از کل خرابی های کارخانه تولیدی آرد، ??/?? درصد مربوط به واحد آسیاب و ??/?? درصد مربوط به واحد بوجاری بود. بیشترین خرابی های واحد بوجاری به ترتیب مربوط به قسمت های مارپیچ (%?/??)، بارریز (%?/??) و بالابر (%?/??) و در واحد آسیاب مربوط به والس (%?/??)، مارپیچ ها (%?/??) و الک (%?/?) بود. کارایی نیروی انسانی واحد تعمیرات با نرخ خرابی در تجهیزات کارخانه ارتباط مستقیم و اثربخشی نیروی انسانی با قابلیت اطمینان تجهیزات کارخانه ارتباط مستقیمی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of manpower productivity in repair shop taking into account the reliability of the system (case study: flour factory)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afsharnia
  • Afshin Marzban

چکیده [English]

The economic importance of wheat and its contribution to the diets of humans and livestock cannot be disputed. Wheat is grown in most parts of the world, from near-arctic to near-equatorial latitudes. It is the most important crop among the cereals by area planted and is followed in importance by corn, barley and sorghum. The amount of wheat traded internationally exceeds that of all other grains. Furthermore, the protein and caloric content of wheat is greater than that of any other food crop. Most wheat is consumed in the form of baked goods, mainly bread; therefore, wheat grains must be milled to produce flour prior to consumption. Wheat is also used as an ingredient in compound feedstuffs, starch production and as a feed stock in ethanol production. The wheat flour is produced during the mechanized process at the factory. Therefore, increasing the productivity of this mechanized process is most important. The maintenance unit is one of the best opportunities to increase productivity of a mechanized system. For many systems, the category of human resources is considered to be the most important system capital, which has a significant impact on system performance. Since, The manpower productivity of the Shoale flour factory during the last ten years was evaluated taking into account the reliability of the system. The results indicated that the winnower and mill of flour factory included ??.??% and ??.??% of total failures, respectively. The results indicated that the spiral (??.?%), feeder (??.?%) and elevator (??.?%) caused the majority of recorded failures in winnower parts. Furthermore, the roller mill (??.?%), spiral (??.?%) and sieve (?.?%) parts of mill were more prone to failure than the rest. The manpower efficiency and factory equipment failure rate showed a positive relationship as well as there is a positive relationship between the manpower effectiveness and the factory equipment reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manpower
  • productivity
  • repairs
  • flour factory