بررسی کارایی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید گلرنگ از نظر زیست محیطی

نویسنده

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی کارایی انرژی واحد‌های تولید گلرنگ با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در منطقه جلگه استان اصفهان در سال ???? انجام شد. داده ها از مجموع ?? مزرعه تولید گلرنگ با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی و خروجی به ترتیب ?/????? و ??/????? مگاژول بر هکتار است. بیشترین میزان سهم انرژی مصرفی را بترتیب کودهای شیمیایی (??/??%)، سوخت (??/??%) و آب مصرفی (??/??%) به‌خود اختصاص داده است. میانگین کارائی فنی، کارائی فنی خالص و کارائی مقیاس محصول گلرنگ به ترتیب ??/??%، ??/??% و ??/??% بدست آمد. بر اساس مدل CCR بیشترین میزان مصرف مازاد واحدهای ناکارا بترتیب مربوط به نهاده‌های کودهای شیمیایی و بخصوص کود اوره (??%)، سوخت دیزل (??%)، آب مصرفی (??%) و بذر مصرفی (?%) می‌باشد. سوخت‌ها با ??% و سپس کود اوره با ??% بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گلرنگ دارند (شکل ?-??). لذا با استفاده از سیستم‌های مکانیزه مدیریت شده باید بکارگیری ماشین‌آلات را کنترل نمود تا مصرف سوخت کاهش یابد و مصرف کود اوره را با جایگزینی کودهای دامی اصلاح نمود تا آلودگی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی منابع آبی منطقه کاهش یابد. . نسبت انرژی (راندمان انرژی) در منطقه مورد مطالعه ??/?، بهره‌وری انرژی ??/? کیلوگرم بر مگاژول و ضریب انرژی ??/????? مگاژول بر هکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of energy efficiency and greenhouse gas emissions of safflower production in terms of environment

نویسنده [English]

  • Abdollah Imanmehr

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the energy efficiency of safflower production units using data envelopment analysis technique in Jolgeh district of Isfahan province in ????. Data were collected from a total of ?? safflower farms using questionnaires and face to face interviews. The results showed that the input and output energy were ?????.? and ????.?? megajol/ha, respectively. The highest share of energy consumption was allocated to chemical fertilizers (??.??%), fuel (??.??%) and water (??.??%) respectively. The average technical efficiency, net technical efficiency and efficiency of Safflower product scale were ??.??%, ??.??% and ??.??%, respectively. According to the CCR model, the highest intakes of excessive intake units are related to the inputs of chemical fertilizers, especially urea (??%), diesel fuel (??%), water (??%) and seed consumption (?%). Fuels with ??% and then urea fertilizer with ??% have the largest share in the emissions of greenhouse gases in the production of safflower (Figure ?-??). Therefore, using managed mechanized systems, it is necessary to control the use of machinery to reduce fuel consumption and to reduce the consumption of urea crop by replacing livestock fertilizers in order to reduce the pollution caused by greenhouse gas emissions and pollution of the water resources of the area.This study was carried out to evaluate the energy efficiency of safflower production units using data envelopment analysis technique in Jolgeh district of Isfahan province in ????. Data were collected from a total of ?? safflower farms using questionnaires and face to face interviews. The results showed that the input and output energy were ?????.? and ????.?? megajol/ha, respectively. The highest share of energy consumption was allocated to chemical fertilizers (??.??%), fuel (??.??%) and water (??.??%) respectively. The average technical efficiency, net technical efficiency and efficiency of Safflower product scale were ??.??%, ??.??% and ??.??%, respectively. According to the CCR model, the highest intakes of excessive intake units are related to the inputs of chemical fertilizers, especially urea (??%), diesel fuel (??%), water (??%) and seed consumption (?%). Fuels with ??% and then urea fertilizer with ??% have the largest share in the emissions of greenhouse gases in the production of safflower (Figure ?-??). Therefore, using managed mechanized systems, it is necessary to control the use of machinery to reduce fuel consumption and to reduce the consumption of urea crop by replacing livestock fertilizers in order to reduce the pollution caused by greenhouse gas emissions and pollution of the water resources of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Efficiency
  • Safflower Production
  • Energy Consumption Analysis
  • Greenhouse Gas Emissions