اثر نظام های مختلف زراعی بر مصرف سوخت و انرژی مصرفی و عملکرد گندم زمستانه

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از نظام های کم خاک ورزی در کاهش انرژی مصرفی گیاهان زراعی با ? تیمار و ? تکرار در سال زراعی ????-???? در استان خوزستان برای بررسی نظام های مختلف زراعی بر انرژی مصرفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل: کشت سنتی با استفاده از گاوآهن برگرداندار، کشت سنتی بدون استفاده از گاوآهن برگرداندار، کم خاک‌ورزی، بی‌خاک-ورزی بر روی ???% بقایا، بی‌خاک‌ورزی بر روی ??% بقایا و بی‌خاک‌ورزی بر روی زمین عاری از بقایا بودند. در این تحقیق مصرف سوخت، زمان انجام هر عملیات و کل زمان انجام عملیات خا‌ک‌ورزی و کاشت گندم، انرژی مصرفی عملیات خاک‌ورزی و کاشت، درصد سبز شدن گندم، تراکم علف‌های هرز، تعداد سنبله در مترمربع، دانه در سنبله و دانه در سنبلک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم، شاخص برداشت گندم، وزن هزار دانه، انرژی ورودی، انرژی خروجی، افزوده خالص انرژی، بهره-دهی انرژی، انرژی ویژه یا شدت انرژی، کارایی یا بازده انرژی برای هر یک از تیمارهای آزمایشی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین مقدار سوخت مصرفی به ترتیب در تیمارهای کشت سنتی (??/?? لیتر بر هکتار) و در تیمارهای کم خاک‌ورزی (??/?? لیتر بر هکتار) بدست آمد. در مجموع نتیجه می شود که بیشترین هزینه تولید (?? میلیون ریال در هکتار) و بالاترین سود (?/?? میلیون ریال در هکتار) در تیمار با استفاده از گاوآهن برگرداندار نسبت به سایر تیمارها بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different crop systems on fuel and energy consumption, and winter wheat yield

نویسندگان [English]

  • Rahim Ebrahimi
  • Reza Eidi Kohnaki
  • mahmoud reza Tadayoun

چکیده [English]

Due to the importance of the use of reduced tillage systems to reduce energy crops, an experiment was conducted as completely randomized block design with ? treatment and ? replications in ????-???? growing season in the khuzestan province. Treatments includeing conventional tillage using moldboard plow, conventional tillage without using moldboard plow, reduced tillage, no-tillage with ???% crop residue retained, no-tillage with ??% crop residue retained, no-tillage without crop residue retained. In this research, fuel consumption, time of any operation and total time of tillage and planting wheat, tillage and planting energy, emergence of wheat, weed density, the number of ears per square meter, operation of biological and wheat grain yield, harvest index, the weight of one thousand seeds, inpout energy, outpout energy, net energy, productivity energy, specific energy and effeciency energy are measured. The results show that the maximum and the minimum amounts of fuel were obtained in traditional culture treatment (??.?? L/ha) and in no-tillage treatment (??.?? L/ha), respectively. The maximum and minimum of efficiency energy is in reduced tillage (?.??%) and conventional tillage using moldboard plow (?.??%) treatments, respectively, and also the maximum and minimum of energy intensity is in conventional tillage using moldboard plow and reduced tillage treatments, respectively.Totally, the most expensive (?? million Rial/ha) and highest revenue generating (??.? million Rial/ha) is obtained in conventional tillage using moldboard plow treatment than other treatments.Totally, the most expensive (?? million Rial/ha) and highest revenue generating (??.? million Rial/ha) is obtained in conventional tillage using moldboard plow treatment than other treatments.Totally, the most expensive (?? million Rial/ha) and highest revenue generating (??.? million Rial/ha) is obtained in conventional tillage using moldboard plow treatment than other treatments.Totally, the most expensive (?? million Rial/ha) and highest revenue generating (??.? million Rial/ha) is obtained in conventional tillage using moldboard plow treatment than other treatments.Totally, the most expensive (?? million Rial/ha) and highest revenue generating (??.? million Rial/ha) is obtained in conventional tillage using moldboard plow treatment than other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduced tillage
  • No-tillage
  • Remains
  • drought stress