طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه شستشوی محصولات غده‌ای با سیستم چرخش آب

نویسندگان

چکیده

ماشین‌های خاصی که در فرایند شستشوی برخی محصولات کشاورزی غده‌ای به‌کار گرفته می شوند، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند. در طراحی این‌گونه ماشین‌ها استفاده بهینه از آب و کاهش انرژی و توجه به جنبه‌های اقتصادی، فاکتور‌های مهمی محسوب می‌شوند. با توجه به این ویژگی‌ها دستگاهی طراحی و ساخته شد و مورد آزمون قرار گرفت. با انجام آزمایش‌ها میزان مواد زائد و میزان درصد آسیب‌دیدگی به طور جداگانه اندازه‌گیری شدند و به‌عنوان داده‌های آزمایش براساس طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل با فاکتورهای نوع محصول در دو سطح، وزن محصول ورودی در سه سطح، سرعت تسمه نقاله در سه سطح و در چهار تکرار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر این بود که وزن محصول ورودی و افزایش سرعت تسمه نقاله بر میزان مواد زائد جدا‌ شده در هر کیلوگرم از محصول اثر معنی‌داری نداشته ولی بر میزان در صد آسیب‌دیدگی آن اثر معنی‌دار دارند. میزان آسیب‌دیدگی در محصول سیب‌زمینی بیشتر از محصول هویج بود. سرعت بهینه تسمه نقاله دستگاه ?/? متر بر ثانیه به ازای ? کیلوگرم از محصول در دقیقه به دست آمد. میزان آب صرفه‌جویی شده توسط ماشین بر حسب لیتر بر دقیقه اندازه‌گیری و مقدار آن ? لیتر بر دقیقه به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده با قرار گرفتن صافی در سیستم چرخش و استفاده دوباره از آب، به میزان ?? درصد در آب مصرفی صرفه‌جویی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, construction and evaluation of a washing machine with water circulation system for agricultural tuber products

نویسندگان [English]

  • nader sakenian dehkordi
  • amir abbasi chermhini
  • shahin besharati

چکیده [English]

There is an especial importance in machines used for washing the agricultural tuber products. Optimized use of water, energy and attention to the economical aspects are important factors in design of these machines. Regarding these factors, a device was designed, constructued and tested. Experiments were carried out to measure and analyze the amount of impurities and wastes, and the percentage of damage based on a randomized complete block design with factorial experiment with two products, three levels of input weight; three levels of speed of conveyor belt each with four replications. The results showed that the weight of the input product and the speed of the conveyor belt had no significant effect on the amount of waste materials per kg of product, but had a significant effect on the percentage of damages. The damage for potato was significantly higher than carrot. The optimum speed of the conveyor belt was found at ?.? m s-? for ? kg min-? feeding. The amount of water saved by the machine was one l min-?. Based on the results, with use of a filter in water circulation system and recycling the water, water saving of ??% was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and construction
  • agricultural products machine washing
  • tubers products
  • water saving