انتخاب بهترین نوع سازه برای کشت فلفل دلمهای گلخانهای به روشتحلیل پوششی دادهها

نویسندگان

چکیده

تولید محصولات گلخانه‌ای به عنوان قسمتی از نظام تولید، مهم‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در گلخانه‌های فلفل دلمه‌ای شهرستان تیران و کرون،استان اصفهان پرداخته، تا بهترین نوع سازه گلخانه، مناسب شرایط اقلیمی منطقه را تعیین نماید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه یه صورت کاملا تصادفی از ?? واحد گلخانه در سه تیمار با ?? تکرار، در سال زراعی??-?? جمع‌آوری گردید. انرژی ماشین‌آلات، سوخت، کود شیمیایی، کود دامی، سموم، نیروی کارگری، آب و الکتریسیته به عنوان نهاده و محصول فلفل به عنوان ستانده محاسبه گردید. مقدار کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر با ???????? مگاژول بر هکتار و ????? مگاژول بر هکتار بدست آمد. بیشترین و کمترین انرژی مصرفی به ترتیب، گاز طبیعی با میزان ???????? مگاژول بر هکتار (???/??%) و ماشین‌آلات با میزان ???? مگاژول بر هکتار (???/%) می‌باشد. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه و افزوده خالص انرژی به ترتیب برابر با ?????/?، ????/? کیلوگرم بر مگاژول، ?/??? مگاژول بر کیلوگرم و ????????- مگاژول بر هکتار محاسبه شد. سهم انرژی‌های مستقیم، غیر مستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب برابر با ???????? (???/??%)، ?????? (???/?%)، ????? (???/?%) و ???????? (???/??%) مگاژول بر هکتار محاسبه گردید. طبق نتایج تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌ بازگشت به مقیاس ثابت و بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب تعداد ??و?? واحد کارا، ?? و ? واحد ناکارا شدند. میانگین کارایی کل، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برابر با ??/?، ???/? و ??/? محاسبه شد. نتایج تحلیل آماری آزمون لوین (???/?sig =) مشخص نمود، واریانس کارایی انرژی سازه‌ها با هم برابر هستند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (???/?sig =)، مشخص شد اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection of the best structure for cultivating peppers in greenhouse by data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • amin lotfalian dehkordi
  • seyed ahmad naderi
  • morteza taki

چکیده [English]

Production of greenhouse products as part of the production system is considered to be the most important energy consuming sector in the agricultural sector. The present study investigates the energy consumption and its consumption in sweet pepper greenhouses in Tiran and Karvan county, Isfahan province, to determine the best type of greenhouse structure suitable for the climatic conditions of the area. The required data were collected through a completely randomized questionnaire from ?? greenhouse units in three treatments with ?? replications, in the ????-???? crop year. The energy of machinery, fuel, chemical fertilizer, manure, poisons, labor force, water and electricity were calculated as inputs and the yield of pepper was calculated as output. The total amount of input and output energy was ???????? MJ / ha and ????? MJ / ha, respectively. The highest and lowest energy consumption was natural gas with ???????? MJ / ha (??.???%) and machinery with ???? MJ / ha, respectively (?.???%). Energy indices including energy ratio, energy efficiency, specific energy and net energy added were calculated to be ?.?????, ?.???? kg / MJ, ???.? MJ / kg and -???????? MJ / ha, respectively. The share of direct, indirect, renewable and non-renewable energy was ???????? (??.???%), ?????? (?.???%), ????? (?.???%) and ???????? (??.???%) MJ / ha Was calculated. According to the results of data envelopment analysis, the return to fixed-scale model and return to variable scale were ?? and ?? efficiency units respectively, ?? and ? units respectively. The average total efficiency, net technical efficiency and scale efficiency were calculated to be ?.??, ?.???, and ?.??. The results of statistical analysis of Levin's test (sig = ?.???) showed that the variance of the energy efficiency of the structures is equal. Also, according to the results of one-way ANOVA (?.???), there was no significant difference between treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Analysis of Variance
  • Greenhouse Structures
  • Pepper
  • Energy Efficiency