تعیین مناسب‌ترین روش درجه‌بندی پیاز به روش تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی

نویسنده

چکیده

در تحقیق حاضر عملکرد چهار دستگاه درجه‌بندی پیاز شامل سرندی، غلتک ثابت واگرا، غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای و غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی به روش تحلیل سلسله مراتبی در دو حالت قطعی و فازی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. به این منظور ? معیار اصلی استقرار صحیح پیاز، ظرفیت دستگاه، درصد آسیب به محصول، سهولت جابجایی، قابلیت افزایش دسته‌ها‌، قابلیت تنظیم هر دسته، قیمت اولیه و خدمات پس از فروش به عنوان معیارهای تعیین اولویت دستگاه درجه‌بندی مناسب در نظر گرفته شد. طبق نتایج حاصل از تلفیق معیارها و گزینه‌ها‌ی مختلف در تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی، به ترتیب دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای با اختصاص وزن‌های ???/? و ???/?، دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی با وزن‌های ???/? و ???/?، دستگاه درجه‌بند سرندی با وزن‌های ???/? و ???/? و دستگاه درجه‌بند غلتک ثابت واگرا با وزن‌های ???/? و ???/? رتبه‌بندی شدند. بدین ترتیب دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای، دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی، دستگاه درجه‌بند سرندی و دستگاه درجه‌بند غلتک ثابت واگرا در اولویت انتخاب قرار گرفتند. این نتایج نشان داد که تحلیل سلسله مراتبی فازی با حذف احتمالات ضعیف در وزن‌دهی معیارها و گزینه‌ها قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Most Appropriate Method for Onion Sorting Using Analytical Hierarchy Process (AHP and Fuzzy AHP)

چکیده [English]

Grading of agricultural products, especially fruits and vegetables, improves packaging, transportation and marketing processes, reduces losses, and leads to an added value of the product. It is therefore important that the appropriate technology is adopted for this purpose. In this study, performance of four onion sorting mechanism, namely sieving screen, fixed divergent rollers, expandable rollers with plate spacer and expandable roller with roller spacer were compared by both Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy analytical hierarchy process (FAHP). ? main criteria including proper grouping of onions, machine capacity, mechanical damages, machine portability, member of outlet groups, adjustment of outlet group size range, initial price and after-sales services were considered for determining the priority of onion sorters. The results showed that among the ? main criteria, the highest and lowest weights were allocated to mechanical damage and initial price, respectively. According to the results of the integration of different criteria and options, Both methods showing the same order determined that the expandable rollers with plate spacer with ?.??? (AHP) and ?.??? (FAHP) have the highest weight following by expandable roller with roller spacer with ?.??? (AHP) and ?.??? (FAHP), sieving screen with ?.??? (AHP) and ?.??? (FAHP) and fixed divergent rollers with ?.??? (AHP) and ?.??? (FAHP) respectively. In this way, expandable rollers with plate spacer, expandable roller with roller spacer, sieving screen and fixed divergent rollers were selected as the priority. These results showed that FAHP eliminating weak probabilities improved the decision-making ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical hierarchy process
  • Onion
  • Roller sorter
  • Sieving sorter
  • Sorting