بررسی عملکرد دستگاه جداکننده میز وزنی در میزان جداسازی جو از توده گندم

نویسندگان

چکیده

طراحی بهینه برای فرآیندهای سورتینگ، درجه‌بندی و سایر عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی نیازمند داشتن اطلاعات مناسب در مورد خواص فیزیکی آنهاست. همچنین دستیابی به محصولی با کمیت و کیفیت بالا نیازمند مبارزه با علف‌های هرز و جداسازی ناخالصی‌های موجود در محصول است. از این رو در پژوهش حاضر برخی از خواص فیزیکی گندم و جو اندازه‌گیری شد. همچنین از یک جداکننده وزنی برای جدا کردن جو موجود در توده گندم استفاده شد. دستگاه مذکور دارای پنج پارامتر قابل تنظیم سرعت هوا، دامنه نوسان، فرکانس نوسان، شیب طولی و شیب عرضی میز بود که تأثیر این پارامترها در قالب دو آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی برای دستیابی به حداکثر جداسازی جو از توده گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در شرایط سرعت هوای m/s ??/?، دامنه نوسان mm ?، شیب طولی °?/?، شیب عرضی °??/? و فرکانس نوسان cycl/min ??? حداکثر جداسازی جو از گندم به میزان ?/?? درصد حاصل شد. در اغلب موارد با افزایش شیب عرضی میز از °??/? تا °??/? و شیب طولی میز از °?/? تا °?/? و همچنین با افزایش فرکانس تا ??? سیکل بر دقیقه مقدار جداسازی جو از توده گندم کاهش پیدا می‌کند. همچنین کمترین مقدار جداسازی جو از گندم در شرایط فرکانس نوسان cycl/min ???، شیب طولی °?/?، شیب عرضی °?/?، دامنه نوسان mm ? و سرعت هوای m/s ? برابر با ???/? درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the performance of gravity separator apparatus in separation of barley from wheat bulk

نویسندگان [English]

  • Mansour Rasekh
  • Saeed AgaAzizi
  • yousef Abbaspour-gilandeh
  • MohammadHosain kianmehr

چکیده [English]

Optimal design for sourcing, grading and other post-harvest operations requires the availability of appropriate information about their physical properties. Also, achieving a high quality product requires the fight against weeds and impurities in the product. Therefore, in this research, some physical properties of wheat and barley were measured. A gravity separator was also used to separate the barley in the wheat mass. This machine has five customizable parameters includes air velocity, frequency of oscillation, amplitude of oscillation, longitudinal slope and latitudinal slope of the table. The effect of these parameters was investigated in the form of two factorial experiments in a completely randomized design to achieve maximum separation of barley from wheat mass. The results of experiments showed that in the conditions of air velocity of ?.?? m / s, the oscillation amplitudes of ? mm, the longitudinal slope of ?.? degree, the latitudinal slope ?.?? degree and the frequency of oscillation of ??? cycl / min, the maximum separation of barley from wheat mass to ??.? % was achieved. In most cases, with increasing latitudinal slope from ?.?? degree to ?.?? degree , the longitudinal slope of the table from ?.? degree to ?.? degree and with the increase of the frequency up to ??? cycl / min, the separation of barley from the mass of wheat decreases. Also, the minimum amount of barley separation from wheat mass in condition of oscillation frequency of ??? cycl / min, l o n g i t u d i n a l slope of ?.? degree, l a t i t u d i n a l slope of ?.? degree, oscillation a m p l i t u d e of ? mm and air v e l o c i t y of ? m / s was o b t a i n e d ?.??? %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • barley
  • gravity separator
  • physical properties