اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از گیاه کاملینا (Camelina sativa L)

نویسندگان

چکیده

کاملینا (Camelina sativa L.) از خانواده براسیکاسه، گیاه دانه روغنی جدید، دارای ویژگی‌های زراعی مطلوب، سازگار به شرایط آب و هوایی معتدل و به عنوان ماده اولیه تولید بیودیزل می‌باشد. به منظور بررسی اثر کود زیستی و کود شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از کاملینا، پژوهشی مزرعه‌ای در سه تکرار در سال زراعی ???? در مزرعه‌ای واقع در کازرون و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجـرا شـد. تیمارها شامل کود زیستی بارور? حاوی باکتری افزایش دهنده حلالیت فسفات (باکتریPseudomonas putida Strain ??P وStrain ?P agglomerans Pantoea) به عنوان عامل اول در ? سطح (مصرف و عدم مصرف) و کود شیمیایی به عنوان عامل دوم شامل تیمارهای شاهد، کودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد به تنهایی و دو مقدار در حد توصیه شده (به ترتیب ???، ?? و ??? کیلوگرم در هکتار) و ?? درصد کمتر از حد توصیه شده بودند. با ایجاد شرایط تغذیه‌ای برای گیاه کاملینا، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و پروتئین دانه و همچنین صفات بیودیزل شامل: چگالی، عدد یدی و عدد صابونی و درصد گوگرد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمـار نیتروژن+فسفر+گوگرد با مصرف کودزیستی بیش از سایر تیمارها بوده است. تیمارکودهای شیمیایی گوگرددار در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی و تیمار نیتروژن+فسفر+گوگرد بدون مصرف کود زیستی به ترتیب بیشترین افزایش درصد روغن و پروتئین دانه را داشته‌اند. بیشترین چگالی، عدد یـدی و عدد صابونی و گوگرد (به ترتیب ????/? کیلوگرم بر مترمکعب، ??/?? میلی‌گرم ید بر ??? گرم روغن و ?/??? میلی‌گرم هیدروکسید سدیم بر گـرم روغن و ???/? درصد وزنی) در بیودیزل تولیدی تحت تیمارهای نیتروژن و فسفر و نیز تیمار کودزیستی و گوگرد در حد مطلوب و تیمار نیتروژن+گوگرد و فسفر در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی، به دست آمد در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که کـاربرد کودهـای زیستی به همراه کودهای شیمیایی باعث بهبود ویژگی‌های روغن و بیودیزل تولیدی از دانه کاملینا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of chemical and biological fertilizers on yield and some biodiesel characteristics of Camelina sativa L.

نویسندگان [English]

  • mahmoud reza tadayon
  • marzieh hasani
  • payam dana

چکیده [English]

Camelina sativa L. from the family of Brasicas, New oilseed crops, Has desirable agronomic characteristics, Adapted to temperate climates and As raw material for biodiesel production is In order to evaluate the effect of bio-fertilizer and chemical fertilizer on yield and some characteristics of biodiesel from Camelina sativa L., Field experiment with three replications during ???? In a field located in Kazeroun, a factorial in a randomized complete block design was applied. Treatments biofertilizerBarvar ? containing phosphate solubility-enhancing bacteria (bacteria Pseudomonas putida Strain ??P and Strain ?P agglomerans Pantoea) to As the first factor in ? levels (consuming and not consuming) and chemical Fertilizer as the second factor included control treatments, nitrogen fertilizers, phosphorus, sulfur alone and Two values were recommended at the recommended levels (???, ?? and ??? kg / ha, respectively) and ??% lower than recommended levels. Camelina sativa L. by creating conditions for plant nutrition, grain yield, Oil percentage, oil yield and protein content Also, biodiesel characteristics including density, iodine number and saponification number and percentage of sulfur were studied. The results showed that grain yield and oil yield were higher in fertilizer phosphorus nitrogen than in other treatments. Sulfur chemical treatments had the highest increase in seed oil and protein content without using biofertilizers and nitrogen + phosphorous + sulfur without fertilizer application respectively. The highest density, iodine number and saponification number and percentage of sulfur (?.???? kg / m?, ??.?? mg iodine per ??? g oil and ???.? mg sodium hydroxide per gram of oil and ?.??? % by weight) The production of biodiesel was carried out under nitrogen and phosphorus treatments, as well as bio fertilizer and sulfur treatment, and nitrogen + sulfur and phosphorus treatments were optimum without using bio fertilizer. In general, the results of this study showed that the application of biological fertilizers with chemical fertilizers improves the oil and biodiesel characteristics of whole grains is Camelina sativa L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camelina sativa L
  • oil percentage
  • grain protein
  • iodine number
  • soap number
  • sulfur