بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم

نویسندگان

چکیده

در سال زراعی ??-????، سطح زیر کشت نخود کشور حدود ??? هزار هکتار بوده است که معادل ??/? درصد از کل سطح زیر کشت محصولات زراعی است. برداشت نخود دیم به دلیل عدم دسترسی به ماشین مناسب برداشت، غالباً به صورت دستی و با صرف وقت و هزینه‌ی زیاد انجام می‌شود. لذا ارزیابی فنی و اقتصادی میزان انطباق فناوری کمباین کششی، با شرایط کشت محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش در سال ????، عملکرد مزرعه‌ای کمباین کششی (ONER) حبوبات در مزارع مهاباد مورد ارزیابی قرار ‌گرفت. ارزیابی عملکرد مزرعه‌ای کمباین برای برداشت نخود دیم در رطوبت مشخص و در قالب طرح آزمایشی کرت‌های نواری (استریپ پلات) با دو عامل سرعت پیشروی کمباین و نوع رقم با پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد حداقل تلفات کلی کمباینی در سرعت پیشروی ?/?-? کیلومتر بر ساعت ??/? درصد است. تلفات کلی و کیفی برداشت محصول به ترتیب ??/?? و ??/? درصد بود که نشان دهنده بالا بودن تلفات طبیعی در این منطقه است. ظرفیت عملکردی کمباین برای دو رقم سعید و محلی به ترتیب ?/??? و ??/??? کیلوگرم بر ساعت بود. نتایج بررسی اقتصادی نشان داد هزینه‌های برداشت روش دستی ?/? برابر هزینه برداشت با کمباین است. همچنین درآمد و هزینه سالیانه استفاده از کمباین در سال ??، به ترتیب ?? و ??/?? میلیون تومان برآورد شدند؛ لذا، نسبت سود به هزینه ??/? بود، بنابراین، استفاده از این کمباین با فناوری نوین از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه و هزینه خرید کمباین در دو سال زراعی مستهلک می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Legumes Trailed Combine Performance to Harvesting Rain-fed Chickpea

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Reza Mostofi-Sarkari
  • Mahmood Safari

چکیده [English]

Legumes with more than ??? thousand hectares are the most important crops in the country.
Currently, legumes have a mean consumption of ?.? kg, although their consumption is lower
than the average world (?.? kg) and is ?.? kg promising a head, but at the same time plays an
important role in Feeding people. Harvesting grains and especially rain-fed chickpeas are
often harvested manually and with great time and money because of lack of access to a
suitable machine. Crop losses because of plant characteristics, farm conditions and
nonconformity of machines with product conditions. Therefore, to assess complying the new
ONER combine harvester imported from Turkey is important for the harvesting of rain-fed
chickpeas. In this research, to perform a new combine harvester for rain-fed chickpea harvest
in the fields of farmers in the region is studied and evaluated. Experiments were carried out in
strip plot design with five repeats. The horizontal factor is combine speed, and vertical factor
is variety. The test will be on the farmland and the minimum length of the plantations is ??-??
meters. The crop features that are measured and considered are: plant height, plant width,
number of plants per hectare, ??? seed weight, height of the first pod of soil, and grain
moisture content. Cropping density, harvest coefficient. The technical evaluation features are:
harvesting rates in machine and hand harvesting; gathering and processing loss, quality losses,
distance between threshing cylinder and concave, forward speed and drum speed, and
combine capacity. The results show that minimum total combine loss is ?.??% in engine
speed of ???? rpm or ?-?.? km/s traveling speed. Also, total harvest loss is ??.??%. Minimum
quality loss is gained ?.??%. The results of economical features analysis show the cost of
hand harvesting is ?.? times more than combine harvesting. Annual income of combine
harvesting is ?? and cost of it, is ???.?? million Rails. Finally the profit/cost ratio is ?.?? so
mechanized harvesting using the chickpea combine have economical affect and its purchase
price will be depreciated during two crop years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combine
  • Chickpea
  • harvesting
  • Legumes
  • Mechanized
  • Trailed