تحلیل الگوی مصرف انرژی و بررسی انتشار گاز دیاکسیدکربن در مرغداریهای گوشتی کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

صنعت مرغداری به لحاظ تامین نیازهای پروتئینی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش کارایی انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین کل انرژی ورودی به صورت نهاده ??/?????? مگاژول و میانگین کل انرژی خروجی ??/????? مگاژول به دست آمد. سوخت مصرفی (گاز طبیعی و گازوئیل ) با ??/?? و خوراک با ??/?? درصد بالاترین سطوح مصرف انرژی را به خود اختصاص دادند. شاخص‌های انرژی مورد بررسی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه، افزوده خالص انرژی و به ترتیب برابر ??/?درصد، ??/? کیلوگرم بر مگاژول، ??/?? مگاژول بر کیلوگرم، ??????- مگاژول محاسبه شد. برای بالا بردن شاخص راندمان انرژی و مثبت شدن شاخص افزوده خالص انرژی، می‌توان با مدیریت صحیح نهاده‌های پر مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، میزان انرژی مصرفی را کاهش داد. بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از تابع کاب- داگلاس ضرایب نهاده‌ها نشان دهنده کشش می‌باشد که کشش نهاده‌های جوجه، سوخت گاز، نیروی انسانی، ذرت، سویا، مواد معدنی، اسید چرب، دی کلسیم فسفات، آب و ضد عفونی مثبت و کوچکتر از یک می‌باشد و مقدار MP آن‌ها کم‌تر از AP بدست آمد، بنابراین مصرف این نهاده‌ها توسط بهره‌برداران واحدهای مرغداری منطقه اقتصادی بوده و در ناحیه دوم تابع تولید قرار گرفتند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای برابر با ??/?????(kg CO?eq) به دست آمد که بیشترین سهم مربوط به تغذیه با ??/?? درصد و سوخت و الکتریسیته به ترتیب برابر ??/?? و ??/??(kg CO?eq) محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of energy consumption pattern and CO2 emission of broiler Aviculture's in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Amir Azizpanah
  • Nastaran Ahmadi totshami
  • Ahmad Omidi

چکیده [English]

The aviculture industry is very important in terms of the protein requirements of the country. In this research, the energy efficiency and Greenhouse gas emissions of broiler chickens breeding centers in Kermanshah province was investigated. The total average input energy was ??????.??MJ, and the average total output energy was ?????.?? MJ Fuel (natural gas and gasoline) and feed with ??.??% and ??.??%, had the highest rate of energy consumption. The studied energy indexes were included in the energy ratio, energy efficiency, energy intensity, net energy added and respectively with ?.??, ?.?? kg /MJ, ??.?? MJ/kg, -??????? MJ. To increase the energy efficiency index and the positive net energy value added, it is possible to reduce the amount of energy consumed by the correct management of high inputs and the use of renewable energies. Based on the obtained results using the Cobb-Douglas function, the coefficients of the inputs indicated that the stretch of the inputs include chicken, gas, manpower, corn, soybeans, minerals, fatty acid, calcium phosphate, water, and the disinfection was positive and smaller than one and their MP value was less than AP, so the use of these inputs by economic operators of poultry units of the region was economic and in the second area of production function were placed. The total emissions of greenhouse gases were equal to ????.?? kg CO?eq, which the highest contribution was for fed with ??.??% and fuel and electricity ??.?? and ??.?? (kg CO?eq), respectively.
The aviculture industry is very important in terms of the protein requirements of the country. In this research, the energy efficiency and Greenhouse gas emissions of broiler chickens breeding centers in Kermanshah province was investigated. The total average input energy was ??????.??MJ, and the average
The aviculture industry is very important in terms of the protein requirements of the country. In this research, the energy efficiency and Greenhouse gas emissions of broiler chickens breeding centers in

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviculture
  • Kermanshah
  • Sustainable Development
  • energy consumption
  • Greenhouse gases