تاثیر اینتر کولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن 285 عملیاتی

نویسندگان

چکیده

کاهش جریان هوای ورودی به داخل سیلندر و بالطبع کاهش راندمان موتور در موتورهای احتراق داخلی موضوعی اساسی است که برای جبران آن، می توان از توربوشارژر به عنوان وسیله مناسب در موتورهای دیزلی تراکتور جهت افزایش راندمان و بهبود عملکرد موتور استفاده نمود. توربوشارژر در مسیر گازهای خروجی قرار گرفته تا طی فرآیندی هوا را فشرده و به داخل سیلندرها جهت افزایش راندمان حجمی و همچنین احتراق کاملتر جهت کاهش آلایندههای خروجی هدایت نماید. استفاده همزمان توربوشارژر و اینرکولر در موتورهای دیزلی باعث کاهش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق و افزایش راندمان حجمی می شود. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر توربوشارژر و اینترکولر بر روی عملکرد موتور فرگوسن ??? عملیاتی، از یک توربوشارژر به همراه اینترکولر استفاده و برروی موتور نصب گردید و پس از آن آزمونهای لازم توسط دینامومتر هیدرولیکی در دورهای مختلف rpm ????-????-????-???? در حالت تمام بار انجام شد. نتایج نشان داد که گشتاور خروجی موتور در دورهای مختلف در صورت وجود توربوشارژر و اینترکولر تا ??/?? درصد افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که نصب اینترکولر بر روی تراکتور ??? عملیاتی در سطح ?% در دورهای بالاتر از rpm???? معنا دار بوده، بطوریکه می توان گفت وجود توربوشارژر و اینترکولر در دور بالاتر از ???? باعث افزایش عملکرد موتور می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intercooler and Turbocharger on the Performance of an Operational Ferguson 285 Tractor Engine

نویسندگان [English]

  • Javad Zareei
  • Ali Jalali
  • Mohammad Hossein Abbaspour fard

چکیده [English]

One of the main issues in internal combustion engines is the reduction of the flow of air into the cylinder and, consequently, the reduction of engine efficiency. To solve this problem, the turbocharger can be used as a proper device in diesel engines to increase the efficiency and performance of the engine. The turbocharger is located in the direction of the exhaust gases to compress the air during the process and direct it into the cylinders to increase the volumetric efficiency as well as more complete combustion to reduce the exhaust emissions. The simultaneous use of turbochargers and intercooler in diesel engines reduces the temperature of the intake air into the cylinder and increases the volumetric efficiency. In order to investigate the effect of turbocharger and intercooler on the operation of the Ferguson ??? engine, a turbocharger with intercooler was used and installed on the engine, and then required tests carried out by hydraulic dynamometer in different speeds of ????, ????, ???? and ???? RPM at full load. The results showed that the engine torque at different speeds in the presence of turbocharger and intercooler increases by ??.??%. The results also indicated that the installation of turbocharger and Intercooler on a diesel tractor is meaningful in %? level at speeds of ???? until ???? RPM in this engine, so that the presence of a turbocharger and intercooler in the range above ???? increase the engine performance. Also, the difference in temperature between the intercooler input and output shows that during higher speeds, the temperature difference is higher than the lower speeds, which contributes to the increase and improvement of engine volumetric efficiency. Also, the difference in temperature between the intercooler input and output shows that during higher speeds, the temperature difference is higher than the lower speeds, which contributes to the increase and improvement of engine volumetric efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turbocharger
  • Intercooler
  • Engine torque
  • Ferguson Tractor