پهنه‌بندی عملکرد محصول در یک باغ پسته به همراه ارزیابی سامانه سنجش طراحی شده در برداشت دستی (مطالعه موردی: منطقه منزل آباد شهرستان شهربابک)

نویسندگان

چکیده

کشـاورزی دقیـق با مـدیریت متغیرهای درون مزرعه و بـه دسـت آوردن خـواص متغیر خـاک و محصول، تهیه نقشه، تحلیل متغیرهـا و پـذیرش روش‌های مناسب مدیریت، منجر به استفاده بهینـه از نهاده‌ها و افزایش عملکـرد ضـمن کـاهش تـأثیرات منفـی زیسـت محیطـی مـی‌شود. لذا برای اجرای کشاورزی دقیق باید در گام نخست شناخت کافی در مورد مقدار عملکرد محصول داشت. بر این اساس در این پژوهش سامانه‌ سنجش عملکرد محصول پسته طراحی و ساخته شد و پاسخ دستگاه در آزمون‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای متغیر در این پژوهش تعداد مهار و میزان ارتفاع مخزن انتخاب شد. تعداد مهار، در سه سطح ?، ? و ? عدد مهار و ارتفاع مخزن در سه سطح ??، ?? و ?? سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر بهینه برای توزین محصول در مخزن برای تعداد مهار بی‌تاثیر بود، لذا به منظور ایجاد تعادل بیشتر در این پژوهش از چهار مهار استفاده شد. همچنین با ارتفاع مخزن در سطح ?? سانتی‌متر بهترین حالت نتایج به دست آمد. بالاترین میزان خطای بارسنج ??/? درصد به دست آمد. پس از انجام آزمون‌های آزمایشگاهی، سامانه ساخته شده به باغ منتقل شد و داده‌های وزنی به همراه موقعیت مکانی هر درخت پسته (توسط جی‌پی‌اس) ثبت گردید. از میان روش‌های درون-یابی IDW، کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده و کریجینگ همگانی روش کریجینگ معمولی به دلیل RMSE کمتر (??/????)، به عنوان بهترین روش معرفی شد. در آخر نیز نقشه عملکرد محصول با روش کریجینگ معمولی در نرم‌افزار GIS تهیه شد که می‌تواند در کنار سایر داده‌ها به عنوان یک نسخه تجویزی در مدیریت هرچه بهتر باغ مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Yield Mapping in a pistachio orchard with evaluation of a designed measurement system for manual harvesting (A case study: Manzel-Abad district of Shahr-e Babak)

نویسندگان [English]

  • Hossein Maghsoudi
  • Vali allah Asadi

چکیده [English]

Precision Agriculture by managing in-farm variables and acquiring soil and product variable properties, mapping, analyzing variables, and accepting appropriate management practices lead to optimal use of inputs and increase performance with minimizing environmental effects. Therefore, in order to implement precision Agriculture, the first step is sufficient knowledge about the quantity of the yield. so, in this research, the pistachio yield monitoring system was designed and constructed and the machine performance was investigated in the laboratory tests. in this study the number of Connecting chains and height of the reservoir were selected as Variable factors. The number of chains at ? levels (?, ? and ?) and reservoir height at ? levels (??, ?? and ?? cm) were investigated. The results showed that optimum values for the weighing of the product in the reservoir were not significant for the number of chains, so, in order to achieve better equilibrium in this study, four chains were used. Also, with the ?? cm height of the reservoir, the best results were obtained. The highest error value was ?.?%. After the laboratory tests, the system was transferred to the pistachio orchard and weight data were recorded associated with the location of each pistachio tree (by GPS). Among the methods of IDW interpolation, ordinary kriging, simple kriging, and general kriging, the ordinary Kriging method was introduced as the best method due to lower RMSE (????.??). At the end, the yield map of the product was created by the usual Kriging method in the GIS software, which can be used along with other data as a prescriptive map for better management of the orchards. Among the methods of IDW interpolation, ordinary kriging, simple kriging, and general kriging, the ordinary Kriging method was introduced as the best method due to lower RMSE (????.??). At the end, the yield map of the product was created by the usual Kriging method in the GIS software, which can be used along with other data as a prescriptive map for better management of the orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precision agriculture
  • yield monitoring
  • pistachio
  • GIS
  • interpolation