بررسی عددی و تجربی تآثیر مشخصات فواره سوخت بر آلاینده های یک موتور دیزل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر فشار پاشش سوخت و زاویه مخروطی فواره پاشش بر آلاینده های خروجی موتور دیزل ملی به صورت عددی با مدل صحه گذاری شده با داده های تجربی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش چهار فشار پاشش سوخت ????، ????، ???? و ???? بار، و سه زاویه مخروطی فواره پاشش سوخت ??، ?? و ?? درجه در فشار پاشش ???? بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که با افزایش فشار پاشش سوخت افزایش فشار ماکزیمم داخل محفظه احتراق از ??? به ??? بار، و دمای داخل محفظه احتراق با افزایش ?/? درصدی از دمای ???? به ???? تغییر می کرد. به دنبال آن مقدار اکسید نیترات تولید شده نیز افزایش می یافت. اما مقدار دوده با افزایش فشار پاشش سوخت به دلیل اختلاط بهتر سوخت و هوا کاهش پیدا می کرد. تغییر زاویه مخروطی فواره پاشش از ?? درجه به ?? درجه باعث کاهش فشار داخل محفظه احتراق از ??? بار به ??? بار گردید. یکی از دلایل این کاهش فشار برخورد قطرات سوخت با دیواره های محفظه احتراق در زاویه های مخروطی بالاتر بود که خود باعث عدم بخار شدن کامل سوخت می گردید. افزایش دمای محفظه احتراق در زاویه مخروطی فواره پاشش ?? درجه نسبت به ?? از ???? به ???? درجه کلوین مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical evaluation the effect of characteristics of fuel spray on emissions of a diesel engine

نویسندگان [English]

  • Jafar Massah
  • Rasoul Hematian
  • seyed reza Hassan-Beygi
  • Alireza Hajialimohamadi

چکیده [English]

The use of diesel engines day by day increased because of their low fuel consumption and high performances. Common rail diesel engines with electronic fuel injection can accurately meter the fuel injection quantity and fuel injection pressure. Injection spray pressures in diesel engines play an important role for engine performance and emissions obtaining treatment of combustion. In this paper, effects of fuel injection pressure and spray cone angle on the exhaust emissions of a national diesel engine have been numerically investigated using a model verified by experimental data. In this study, four fuel injection pressures of ????, ????, ???? and ???? bar and three spray cone angle of ??, ?? and ?? degrees at ???? bar injection pressure were investigated. The simulation results showed that by increasing the fuel injection pressure, the maximum pressure inside the combustion chamber increased from ??? to ??? bar and the temperature inside the combustion chamber increased by ?.?% and changed from ???? to ???? K. Subsequently, the amount of NOx produced also increased. But the amount of soot decreases with increasing fuel injection pressure due to better mixing of fuel and air. Changing the spray cone angle from ?? ° to ?? ° decreased the pressure inside the combustion chamber from ??? to ??? bar. One of the reasons for this decrease was the impact of fuel droplets against the walls of the combustion chamber at higher spray cone angles, this causes the fuel to not completely vaporize. An increase in the temperature of the combustion chamber was observed at a cone angle of ?? ° C relative to ?? ° C from ???? to ???? ° C. An increase in the temperature of the combustion chamber was observed at spray cone angle of ?? ° relative to ?? ° from ???? to ???? K.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diesel engine
  • fuel injection pressure
  • spray cone angle
  • emissions