تشخیص درجه رسیدگی توت فرنگی به کمک بینی الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تخمین رسیدگی، بخش قابل توجهی از ارزیابی کیفیت است زیرا درجه رسیدگی هنگام برداشت می‌تواند بر خواص حسی و انبارداری میوه‌ها تأثیر بگذارد. یک شیوه امکان‌پذیر برای تعیین درجه رسیدگی، تشخیص ترکیبات فرار معطر موجود در میوه با استفاده از بینی الکترونیک است. در این پژوهش برای تشخیص پنج درجه رسیدگی توت فرنگی، سامانه بینی الکترونیک بر پایه ده حسگر نیمه هادی اکسـید فلـزی طراحی، توسعه و پیاده سازی شد. نمونه‌های سالم سم نخورده جمع‌آوری و طبق پنج درجه رسیدگی (RG? = کاملاً رسیده ، RG? = نزدیک به رسیدگی ، RG? = متوسط رسیده ، RG? = نزدیک به نارس و RG? = نارس) توسط کارشناسان خبره (براساس اندازه، ویژگی‌های ظاهر و همچنین تخمین مراحل رسیدگی) طبقه‌بندی شدند. شبکه عصبی مصنوعی(ANN) ، تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) و تجزیه و تحلیل تفکیک خطی (LDA) برای تشخیص الگوی آرایه حسگرها استفاده گردیدند. بهترین ساختار شبکه عصبی (?-??-??) توانست نمونه‌ها را در ? درجه رسیدگی با دقت ?/?? طبقه‌بندی کند. نتایج PCA حاکی از پوشش %99 از واریانس داده ها با دو مولفه اصلی بودLDA . درجات رسیدگی توت فرنگی را با دقت ?/??? متمایز نمود، اما همپوشانی بین درجه رسیدگی?، ? و ? دیده شد. هر سه روش توانستند درجات رسیدگی توت فرنگی را با درصد طبقه بندی خوب تشخیص دهند. طبق این مطالعه، می‌توان بیان نمود که بینی الکترونیکی ابزاری مناسب برای تشخیص درجات رسیدگی توت فرنگی است و می‌تواند با وقت و هزینه کمتری برای تشخیص زمان مناسب برداشت توت فرنگی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها