دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، مهر 1399 
پتانسیل به کارگیری تکنیک ماشین بینایی برای جداسازی کیفی مغز گردو (رقم کاغذی)

ولی رسولی شربیانی؛ رویا فرهادی؛ امیر حسین افکاری سیاح؛ ابراهیم تقی‌نژاد


برازش مدل ریاضی برای پیش‌بینی برخی شاخص‌های کیفی برنج سفید براساس آزمون خمشی دانه توسط روش سطح پاسخ

امیر حسین افکاری سیاح؛ نصراله فاضلی بورستان؛ ابراهیم تقی نژاد


تعیین حجم و وزن تخم بلدرچین با استفاده از تکنیکهای پردازشتصویر و شبکه عصبی و مصنوعی و مقایسه با مدلهای رگرسیونی

محمود محمودی-اشکفتکی؛ احسان هوشیار


پیش‌بینی پارامترهای مرتبط با کشش تراکتور حین عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS)

یوسف عباسپور گیلانده؛ ابراهیم تقی نژاد؛ محمد عسکری


توسعه روشی جدید مبتنی بر پردازشتصویر برای تشخیصگردو بر روی درخت

جعفر امیری پریان؛ علی یوسفوند


تأثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و روش‌های کاشت بر روی کارایی مصرف آب، انتشار دی‌اکسید کربن از خاک و عملکرد گندم

صفحه 61-70

محمد امین آسودار؛ افشین مرزبان


تشخیص درجه رسیدگی توت فرنگی به کمک بینی الکترونیک

صفحه 71-80

ناهید عقیلی ناطق؛ عادیه انور؛ محمد جعفر دالوند


شبیه‌سازی اجزا محدود تقابل چرخ پارویی و خاک مرطوب-توسعه مدل و اعتبارسنجی آزمایشی

صفحه 81-94

مهرگان دولتی میله سرا؛ سید مجید سجادیه


اندازه‌گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی‌کارها با استفاده از روش مادون قرمز

صفحه 95-105

فرزاد محمدی؛ محمدرضا ملکی؛ سلمان رنجبری؛ جلال خدائی


بررسی اثرات زیست‌محیطی و مصرف انرژی در تولید چغندرقند و پیش‌بینی عملکرد محصول با استفاده از مدل‌‌های ANN و ANFIS در استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری

صفحه 107-118

مرضیه شیروانی بروجنی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محسن سلیمانی


استفاده از روش‌های یادگیری عمیق برای ارزیابی کیفیت کاشت غلات

صفحه 119-131

هادی کریمی؛ حسین نوید نوید؛ راسموس نایلهوم یورگنسن


انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر

صفحه 133-139

علی ملکی؛ راضیه محمدی گهرویی؛ مجید لشگری