اندازه‌گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی‌کارها با استفاده از روش مادون قرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بی شک یکی از پیشرفت‌های اساسی و مهم در توسعه و تکامل ماشین‌های کشاورزی مرهون هوشمند شدن بخش‌های مختلف آنهاست. اندازه‌گیری بر خط سطح بذر و کودهای شیمیایی دانه‌ای داخل مخازن خطی‌کارها و کودکارها می‌تواند در فرآیند خودکار کردن ماشین‌ها و ادوات کشاورزی دارای اهمیت باشد. در مطالعه حاضر یک فاصله‌سنج‌ که براساس نور مادون قرمز و به روش غیر تماسی اندازه‌گیری سطح را انجام می‌دهد، طراحی شد و مورد ارزیابی کارگاهی و مزرعه‌ای قرار گرفت. حسگر فاصله‌سنج‌ مادون قرمز ابتدا روی سه سطح چوب، آهن و خاک در یک محدوده ??? تا ??? میلی‌متری با گام‌های ?? میلی‌متر در کارگاه مورد آزمایش قرار گرفت و واسنجی شد. پس از نصب حسگر پشت درب مخزن بذر و کود یک خطی‌کار ارزیابی مزرعه‌ای سامانه در دو حالت استاتیکی و دینامیکی برای تعیین سطح گندم وکود شیمیایی دانه‌ای در یک محدوده ??? تا ??? میلی‌متری برای گندم و ??? تا ??? میلی‌متری برای کود شیمیایی دانه‌ای با گام‌های ??میلی‌متر صورت گرفت. نتایج ارزیابی کارگاهی نشان داد که رابطه حسگر در تشخیص فاصله از سه سطح چوب، آهن و خاک دارای تغییرات غیرخطی با ضریب تبیین بیش از ??/? است. در ارزیابی کارگاهی مشخص شد که حداقل فاصله تشخیص سطح به وسیله حسگر فاصله سنج ??? میلی‌متر است. نتایج ارزیابی مزرعه‌ای حسگر برای بذر گندم نشان داد که یک رابطه غیرخطی بین داده‌های حسگر و اندازه‌ واقعی با ضریب تبیین به‌ترتیب ???/? و ???/? برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. نتایج ارزیابی مزرعه‌ای حسگر برای کود تریپل سوپر فسفات نشان داد که بازهم یک رابطه غیرخطی بین داده‌های حسگر و اندازه واقعی با ضریب تبیین به‌ترتیب ???/? و ???/? برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. در مرحله اعتبار سنجی سامانه، رابطه بین فاصله سطح محاسبه شده گندم و اندازه واقعی با یک رابطه خطی با ضریب تبیین به ترتیب ???/? و ???/? برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی بدست آمد. در مرحله اعتبار سنجی سامانه، رابطه بین فاصله سطح محاسبه شده کود و اندازه واقعی با یک رابطه خطی با ضریب تبیین به ترتیب ???/? و ???/? برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی بدست آمد. بنابراین سامانه فاصله سنج مادون قرمز در شرا?ط مزرعه برای سنجش ارتفاع سطح مواد دانه‌ای داخل مخزن بسیار دقیق بوده و می‌تواند برای خودکار کردن این ادوات به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها