انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای کنترل آلودگی صدا روش‌های متعددی وجود دارد، با توجه به گسترش علم آکوستیک، استفاده از لوله امپدانس و به کارگیری جاذب‌های صوتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شبیه‌سازی چندین نمونه از جاذب‌ها در این مقاله مورد بررسی قرار داده شد. جاذب‌های پارچه‌ای ریز سوراخ، جاذب‌های پوششی حفره‌دار و... نمونه‌هایی از این جاذب‌ها هستند. عوامل مختلفی همچون جنس، گام و بسامد بر روی این جاذب تِأثیرگذار هستند. در این پژوهش تغییرات تراز صدا تحت عامل‌های جنس، گام و بسامد شبیه‌سازی و تحلیل شدند. عمدتاً شبیه‌سازی برای انواع جاذب‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا مقایسه بهتری صورت گیرد و بهترین جاذب برای کنترل سروصدا انتخاب گردد. کمترین تغییرات تراز فشار صوت در جنس ام‌ دی اف رخ داده ‌است. این مقدار برای روش آزمایشگاهی ?/?? دسی بل و برای شبیه‌سازی ?/?? دسی‌بل گزارش شده است. کمترین تغییرات تراز صدا در آزمایشگاه و شبیه سازی در بسامد ??? هرتز گزارش شده‌ است. تغییرات تراز صدا برای هر دو روش به کار رفته در این پژوهش از گام یک به گام دو افزایش یافته است. در روش آزمایشگاهی در گام یک تغییرات تراز فشار صوت ?/?? دسی‌بل و در روش شبیه-سازی این تغییرات ?/?? دسی‌بل گزارش شده است. در گام دو در دو روش آزمایشگاهی و شبیه‌سازی به ترتیب ?/??و ?/?? دسی‌بل تغییرات تراز فشار صوت مشاهده می‌شود. در مقایسه میانگین تغییرات تراز صدا برای دو جنس یونولیت و پشم معدنی مشاهده می‌شود که در یونولیت از گام یک به دو میزان این تغییرات از ?/?? دسی‌بل به ?/?? دسی‌بل افزایش پیدا کرده است در حالیکه در پشم معدنی این تغییرات در هر دو گام مقدار ثابت ?/?? دسی‌بل بدست آمد. لذا می‌توان جنس یونولیت را به لحاظ ثبات تغییرات تراز صدا در محدوده گسترده‌تر به عنوان جاذب بهینه معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها