طراحی سرستون های یک گلخانه هشت وجهی تحت بارگذاری های استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (AREEO) کرج، ایران.

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی و تحلیل تنش سه نوع سرستون تسمه‌ای ساده، تسمه‌ای U شکل و تسمه‌ای W شکل و انتخاب سرستون مناسب برای یک گلخانه هشت وجهی بود تا بتوان آن را با روش‌های ساده و ارزان قیمت تولید کرد. نتایج تحلیل تنش و تغییر مکان برای سرستون‌های پیشنهاد شده نشان داد که تنش و تغییر مکان ایجاد شده توسط بار کششی در سرستون تسمه‌ای ساده، یکنواخت نبوده و اختلاف تنش و تغییر مکان در نقاط مختلف آن قابل ملاحظه بود. ملاحظه شد که توزیع تغییر مکان قسمت‌های مختلف تسمه در سرستون تسمه‌ای Uشکل نسبت به سرستون تسمه‌ای ساده تا حدودی یکنواخت‌تر بود. از طرف دیگر در سرستون تسمه‌ای W شکل با پایه نگه‌دارنده، نتیجه محاسبه تنش سرستون همراه با نبشی نگه‌دارنده آن، مشخص کرد که این سرستون قادر است تا بار کششی را به‌خوبی تحمل نماید. سرستون تسمه‌ای W شکل با پایه نگه‌دارنده همچنین توانست با ضریب اطمینان قابل قبولی اثر بارهای ترکیبی وارده را تحمل نموده و تکیه‌گاه مناسبی برای اتصال اجزای اصلی سازه یک گلخانه هشت‌وجهی باشد. کلیه نتایج مربوط به تحلیل تنش بر روی سرستون ‌ها توسط شکل های مربوطه به نمایش گذاشته شده است. با توجه به بحث امنیت غذایی، ارزان سازی تولیدات کشاورزی بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. از این رو محققین در تلاش‌اند تا با گسترش اقلیم های کنترل شده بویژه گلخانه‌ها برای کاهش مصرف آب و انرژی و ایجاد امکان کشت در تمام فصول سال به این مشکل غلبه کنند. باید در نظر داشت که هزینه-های اولیه مربوط به احداث گلخانه‌ها و سازه‌ آن‌ها بسیار بالاست. از این رو سعی براین است تا با طراحی سازه‌های گلخانه‌ای مطابق با اقلیم بتوان هزینه‌های اولیه و جاری تولیدات گلخانه‌ای را پایین آورد که در این تحقیق برای افزایش استحکام و ارزان سازی سرستون های گلخانه هشت وجهی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات