دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1400 
پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم

صفحه 1-15

10.22034/jrmam.2021.11180

رحیم آزادنیا؛ کامران خیرعلی پور


تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته

صفحه 17-26

10.22034/jrmam.2021.11183

بهنام قریبه قریبه؛ علی حسن پور؛ عادل حسین پور


تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب

صفحه 27-39

10.22034/jrmam.2021.11177

محمود محمودی-اشکفتکی؛ هادی عظیمی نژادیان


طراحی سرستون های یک گلخانه هشت وجهی تحت بارگذاری های استاندارد

صفحه 41-55

10.22034/jrmam.2021.11178

جلال جوادی مقدم؛ قاسم زارعی؛ داود مومنی؛ فرزاد آزادشهرکی


تحلیل انرژی، تعادل گرمایی و مدلسازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو مواد اضافهشده به روغن موتور

صفحه 57-66

10.22034/jrmam.2021.11169

سامان کرمی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ بهمن نجفی؛ داود محمدزمانی


بررسی خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های تولید شده از ترکیب پوسته بادام و گردو و تفاله کنجد با نسبت‌های مختلف

صفحه 67-76

10.22034/jrmam.2021.11168

وحید نیساری فام؛ رضا طباطبائی کلور؛ علی متولی


بررسی تغییرات شیمیایی، طیفی و ریزساختاری زیست‌توده کاه گندم توسط پیش‌فرآوری ترکیبی ازن - قلیا

صفحه 77-93

10.22034/jrmam.2021.11179

مرضیه قربانی؛ محمد حسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ علی اسدی الموتی؛ رضا صادقی


توسعه‌سامانه ترکیبی جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری هوا ـ آرگون به روش تخلیه مانع دی-الکتریک و بررسی اثر آن بر آفلاتوکسین‌هایB1, B2, G1 , G2 پسته

صفحه 95-110

10.22034/jrmam.2021.11171

زهرا اسماعیلی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ فیروزه نظری؛ سجاد رستمی؛ علیرضا نعمتی