ساخت و ارزیابی یک نوع ماشین نیمه خودکار بردارنده توت فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در این تحقیق یک دستگاه نیمه خودکار برداشت توت‌فرنگی ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این سامانه شخص بردارنده روی دستگاه به حالت درازکش سوار شده با کندن توت‌فرنگی از بوته و قرار دادن آن بر روی سبد محصول، عمل برداشت را انجام می داد. سامانه قابلیت تغییر سرعت پیشروی و ارتفاع برداشت را دارا بود. برای ارزیابی مزرعه‌ای، سرعت پیشروی سامانه در سه سطح 5/0، 1 و 2 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع برداشت در سه سطح 50، 65 و 80 سانتی‌متر، در سه تکرار بر درصد برداشت محصول، درصد تلفات و درصد آسیب به بوته بررسی شد. داده‌های آزمایش براساس آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم-افزار SAS مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل مورد بحث بر درصد برداشت، تلفات و آسیب بوته معنا‌دار بودند. هم‌چنین اثر متقابل آن‌ها برای درصد برداشت و درصد تلفات در سطح یک درصد و برای آسیب به بوته در سطح 5 درصد معنا‌دار بود. با بهینه‌سازی صورت گرفته با استفاده از روش سطح پاسخ به کمک نرم‌افزار Design expert، در محدوده‌های مورد آزمایش، بهترین ترکیب برای سامانه، سرعت پیشروی 8/0 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع قرارگیری 60 سانتی‌متر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and evaluation of a semi-automatic strawberry picking machine

چکیده [English]

In this study, a semi-automatic strawberry harvester was developed, and the performance of the system was evaluated. In the system, the operator located on the machine picks strawberries from the plant and puts them on the tray, and the harvesting process is performed. The system can change the forward speed and harvesting height. In three replications, the effect of harvester forward speed at three levels of 0.5, 1, and 2 km/h and harvesting height at 50, 65, and 80 cm on the percentage of harvest, losses, and plant damage were evaluated. The experimental data were analyzed using SAS software based on the factorial test in a completely randomized design. The results showed that the effect of the two discussed factors on the percentage of harvest, losses, and plant damage at the probability level of 1% are significant. However, the effect of harvest height on losses at the probability level of 5% was significant. Also, their interaction was significant for the percentage of harvesting and loss at 1% and plant damage at 5%. The best combination of parameters for the system, including harvester forward speed of 0.8 km/h and placement height of 60 cm, were obtained by Response surface method and Design expert software. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvest height
  • Plant damage
  • Semi-automatic system
  • Vehicle speed