استفاده از روش سطح پاسخ در بررسی تغییرات رنگ میوه خرمالو در بسته‌بندی و پوشش‌دهی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به اینکه خرمالو یک میوه حساس به فشار بوده و نگهداری این میوه در انبارها به‌سختی انجام می‌شود، در این تحقیق به بررسی پارامترهای مؤثر بر کاهش تغییرات رنگی و خصوصیات فیزیکی آن پرداخته شده است. این پارامترها شامل سه نوع بسته‌بندی (ظرف‌های فومی با فیلم پلی اولفین، پلی‌اتیلن ترفتالات و جعبه چوبی معمولی از چوب) و سه نوع پوشش (پلی‌آمین با غلظت‌های 1 و 2 میلی‌مولار، آب مقطر) است. در ادامه خصوصیاتی مانند پارامترهای رنگی میوه خرمالو شامل L*، *a و *b، شاخص کروما و شاخص تغییرات رنگ به‌صورت درصد تغییرات در مرحله قبل و بعد از انبارداری بررسی شد. برای تحلیل داده-ها از روش سطح پاسخ استفاده گردید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده بیشترین درصد تغییرات برای درصد تغییرات *L در استفاده از بسته‌بندی با جعبه معمولی از چوب بوده و کمترین تغییرات نیز در ظرف فومی با فیلم پلی اولفین و پوشش دهی پوترسین 1 میلی‌مولار به‌دست‌آمد. این نتایج برای فاکتورهای *b، شاخص کروما و تغییرات رنگ کل مشابه بود. برای *a بیشترین درصد تغییرات، زمانی بود که از پوشش دهی پلی‌اتیلن ترفتالات استفاده شد. درمجموع استفاده از پوترسین 1 میلی‌مولار و ظرف فومی با فیلم پلی اولفین کمترین درصد تغییرات پارامترهای موردبررسی را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the response surface methodology in the analysis of persimmon fruit color changes in different packaging and coating

چکیده [English]

Due to the fact that persimmon is a pressure-sensitive fruit, and it is difficult to store this fruit in the storehouse, in this study, the effective parameters for reducing color changes and its physical properties have been investigated. These  parameters were three types of packaging (foam containers with polyolefin film, polyethylene terephthalate, and ordinary box of wood) and three coatings (polyamines with concentrations of 1 and 2 mm, distilled water). Then, characteristics such as persimmon fruit color parameters including L*, a *, and * b, chroma index, and color change index as a  percentage of changes in the pre-and post-storage stage were investigated. The response surface method was used to analyze the data. According to the obtained results, the highest percentage of changes for the percentage of changes L* is in packaging with an ordinary wooden box, and the least changes are obtained in a foam container with polyolefin film and putrescine coating of 1 mm. These results were similar for b* factors, chroma index, and total color changes. For a*, the highest percentage of changes was when polyethylene terephthalate coating was used. The use of 1 mM putrescine and a foam container with polyolefin film had the lowest percentage of changes in the studied parameters. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Color changes
  • Loading
  • Packaging
  • Persimmon