طراحی، ساخت و ارزیابی کودپاش بادی دو ردیفه با عرض پاشش بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, تاکستان, ایران

2 داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس، ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، تهران، اﻳﺮان

چکیده

در این پژوهش روشی برای افزایش عرض پاشش کود‌پاش‌ها پیشنهاد شده است. در طرح پیشنهادی، جریان هوا توسط دو عدد دمنده حلزونی که دهانه‌ آن به طرفین تراکتور متمایل است و جریان باد زیادی تولید می‌کند، تأمین شد. نیروی چرخشی مورد نیاز این دو عدد دمنده و همزن داخل مخزن کود توسط محور تواندهی تراکتور و با یک سامانه چرخ تمسه‌ای با نسبت 1 به 4 تأمین شد. کود توسط دریچه‌ قابل تنظیم که در زیر مخزن تعبیه شده است به داخل لوله‌های انتقال، هدایت شده و دمنده‌های حلزونی، کود را توسط مکشی که انجام می‌دهند به داخل خود کشیده و آن را با نیروی دمشی بالا به صورت هدایت شده به بیرون پرتاب می‌کند که در نتیجه کود تا فاصله بسیار دور‌تری در مقایسه با روش مرسوم پرتاب می‌شود. در ارزیابی این دستگاه هدف، اندازه‌گیری عرض پاشش و یکنواختی پاشش بود. بدین منظور دستگاه در شرایط زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمون شامل سرعت پیشروی (بر حسب کیلومتر در ساعت در دو سطح)، میزان سرعت دمش دمنده‌ها (بر حسب درصد باز بودن دریچه دمنده در دو سطح) و میزان ریزش کود (بر حسب درصد باز بودن دریچه کشویی در دو سطح) و صفات نیز شامل یکنواختی پاشش و عرض پاشش بود. به ‌منظور بررسی اثر بر هم کنش عوامل مختلف از آزمون فاکتوریل با طرح بلوک‌های کامل تصادفی و برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. آزمون‌ها در سه تکرار انجام گرفت و به ‌منظور مقایسه نتایج از روش تجزیه‌ واریانس با آزمون دانکن با سطح اطمینان پنج درصد استفاده شد تا اثر تغییر پارامتر‌های مختلف بر نتایج تعیین شود. سرعت بهینه پیشروی این دستگاه 10 کیلومتر در ساعت، عرض پاشش آن 46 متر و یکنواختی پاشش آن به طور میانگین 5 گرم بر مترمربع اندازه‌گیری و تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing, Construction, and Evaluation of Pneumatic Fertilizer Distributor with High Spraying Width

چکیده [English]

Increasing the working width of agricultural machinery has benefits for the farmer that can reduce fuel consumption, reduce soil compaction, reduce crop crushing, reduce the depreciation of tractors and parts, and speed up the process of farm operations. In this research, a method has been proposed to increase the spray width of fertilizers. In this method, the removal of mechanical force to throw granular fertilizer and its replacement with air flow is proposed. In the proposed design, the airflow was provided by two screw blowers whose orifice is inclined to the sides of the tractor and produces a large wind flow. The tractor power axis provided the required rotational force of these two blowers and  agitators inside the fertilizer tank and a trolley wheel system with a ratio of 1 to 4. The manure is guided into the transfer pipes by an adjustable valve installed under the tank, and the screw blowers draw the manure inwards by suction and direct it outwards with high blowing force. As a result, the fertilizer is thrown to a much greater distance than the  conventional method. After completing the construction and installation of components, the device was evaluated in the field. In the evaluation of this device, the aim was to measure the spray width and uniformity. For this purpose, the device was evaluated in field conditions. Test treatments include advance speed (in terms of kilometers per hour in two levels), blower speed (in terms of percentage of blower valve opening in two levels), and fertilizer shedding rate (in terms of  percentage of sliding valve opening in two levels) and Traits also included spray uniformity and spray width. To  investigate the interaction effect of different factors, a factorial test with a randomized complete block design and SPSS software was used for the statistical analysis of data. The tests were performed in three replications, and to compare the results, the analysis of variance and Duncan's test 5% probability level were used to determine the statistically different independent parameters. The optimal progress speed of this device was 10 kmh-1 , its spray width was 46 m and its spray uniformity was measured and determined on average 5 grm-2. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical fertilizer
  • Pneumatic Fertilizer Distributor
  • Screw blowers
  • Width Dispersion
  • Uniformity of Dispersion