ارزیابی مزرعه‌ای بذرکار جوی پشته کار حفاظتی نخود با آرایش کشت مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی شش نوع کارنده برای کشت نخود، آزمایشی با استفاده از کرت‌های نواری در قالب یک طرح با بلوک‌های کاملاً تصادفی و با چهار تکرار در سال زراعی 401-1400 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان به اجرا درآمد. در این طرح، پارامترهای درصد شکستگی، عمق کاشت، یکنواختی توزیع، ریزش بذر، درصد سبز شدن بذور و ظرفیت مؤثر مزرعه‌ای اندازه‌گیری شد. ماشین کاشت در عرض کاری 5/1 متر با دو عامل سرعت پیشروی و نوع کارنده موردبررسی قرار گرفت. سرعت پیشروی در دو سطح 4 و 6 کیلومتر بر ساعت و نوع کارنده در شش سطح V قلمی، U شکل، T وارون، V شکل دو بشقابی، صلیبی و لاله‌ای شکل آزمایش شدند. هدف کلی از انجام این پژوهش، معرفی بهترین کارنده برای کشت نخود برای ماشین‌آلات کشت مستقیم در ایران، توسعه دانش فنی کاربرد برخی روش‌های کاشت، معرفی موزع جدید که میزان شکست را کاهش می‌دهد و حذف روش‌های سنتی گذشته بود. نتایج نشان داد که کارنده صلیبی در چهار پارامتر مطالعه شده نسبت به سایر کارنده‌ها برتری معناداری در سطح 5% دارد. کارنده صلیبی در مقایسه با پنج نوع کارنده دیگر موجب افزایش ضریب یکنواختی عمق کاشت به میزان 7%، یکنواختی فواصل طولی بذر به مقدار 23% و درصد سبز شدن به مقدار 3/2% نسبت به سایر کارنده‌ها شد. همچنین افزایش سرعت پیشروی تأثیر معنادار بر پارامترهای درصد شکستگی، ضریب یکنواختی عمق کاشت و ضریب یکنواختی فواصل طولی بذر، نداشت ، اما موجب کاهش معنادار درصد سبز شدن بذور و افزایش معنادار ظرفیت مزرعه‌ای شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Raised bed machine field evaluation for chickpea seeds with different cultivation arrangements

نویسنده [English]

  • hosein haji agha alizadeh

چکیده [English]

To study six types of planters for chickpea cultivation, an experiment was performed using strip plots in the form of a design with completely randomized blocks with four replications in the 2021-2022 crop year in the research farm of Bu-Ali-Sina University in Hamadan. In this plan, the parameters of fracture percentage, planting depth, uniformity of distribution, seed fall, seed germination percentage, and effective field capacity were measured. The planting machine was examined in a working width of 1.5 meters with two factors progress speed and type of planter. The forward speed was tested at two levels of 4, and 6 km/h, and the type of planter were tested at six levels: V-shaped, U-shaped, inverted T, V-shaped, two-plate, crossshaped, and tulip-shaped. The overall purpose of this study was to introduce the best planter for growing chickpeas for direct sowing machines in Iran, to develop technical knowledge of the application of some planting methods, to introduce new distributions that reduce failure rates, and to eliminate traditional methods of the past. The results showed that the crusader has a significant advantage at the level of %5 in the four parameters studied. Compared to the other five types of planters, cross-planting increased the uniformity of planting depth by %7, uniformity of seed length distances by %23, and germination percentage by %2.3 compared to other planters. Also, increasing the growth rate did not significantly affect the parameters of fracture percentage, uniformity of planting depth, and uniformity of seed longitudinal distances but caused a significant decrease in seed germination percentage and a significant increase in field capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Planter
  • Planting arrangement
  • Raised bed machine
  • Seeds