بررسی اثر چهار نوع جاذب اتیلن بر افزایش ماندگاری و خصوصیات کیفی سیب درختی رقم رد دلیشز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه علوم پایه، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

اتیلن، با فرمول شیمیایی C2H4 که هورمون پیری نام دارد، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب رسیدگی میوه شود گاهی نیز منجر به افت کیفیت بسیاری از میوه‌ها از جمله سیب می‌شود. در این تحقیق، تأثیر استفاده از چهار نوع جاذب اتیلن که به صورت ورقه های کاغذی با پوشش های زئولیت، بایوچار، نانوکلی و LDH (هیدروکسیدهای دولایه ای) آماده شده بود بر عمر نگهداری و خصوصیات کیفی سیب بررسی شد. به‌منظور بررسی میزان تخلخل حفرات کاغذهای جاذب نام‌برده، آنالیز‌های BET و SEM انجام گرفت. نتایج این آزمون‌ها نشان داد هر چهارکاغذ دارای ذرات متخلخل بوده و توانایی جذب گاز را دارند. همچنین، جهت بررسی ماندگاری و خصوصیات کیفی سه عدد سیب و سه گرم از هر جاذب به همراه تیمار شاهد درون بسته های از جنس پلی وینیل قرار داده شد و با دستگاه وکیوم بسته‌بندی شده و درون یخچال نگهداری شدند. خصوصیات کیفی این سیب‌ها شامل درصد کاهش وزن، مقدار مواد جامد محلول(TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، سفتی بافت میوه‌ها و pH، تا پایان روز 35 انبارمانی، هر 7 روز اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از طرح آماری کاملاً تصادفی بر پایه‌ی آزمون فاکتوریل در سه تکرار و نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها حاکی از آن است که پس از 35 روز نگهداری، جاذب زئولیت بهترین نتیجه را در حفظ خصوصیات کیفی و افزایش زمان ماندگاری دارد. کم‌ترین کاهش وزن (74/0 درصد)، بیش‌ترین سفتی بافت میوه (1/2 N/m2)، کم‌ترین مقدار TSS (2/14 درصد)، کم‌ترین کاهش در میزان TA (17/0) و مقدار pH (53/4)، برای تیمار زئولیت به‌دست آمد. بنابراین استفاده از جاذب‌های کاغذی به‌منظور جذب اتیلن از محیط اطراف سیب و در نتیجه افزایش عمر نگهداری آن، تأثیرگذار است اما بیش‌ترین میزان تأثیر را تیمار زئولیت و سپس تیمار LDH داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of four ethylene absorbents on the shelf life and quality characteristics of 'Red Delicious' apple fruit

چکیده [English]

Ethylene, with the chemical formula C2H4, is called the aging hormone; in addition to being able to ripen the fruit, it sometimes leads to a decline in the quality of many fruits, including apples. This study examines the effect of four types of ethylene adsorbents prepared in paper sheets with zeolite, biochar, nano clay, and LDH (bilayer hydroxides) coatings on the shelf life and quality characteristics of ―Red delicious‖ apples were investigated. BET and SEM tests were performed to evaluate the porosity of the absorbent paper cavities. The results of these tests showed that all four papers have porous particles and are capable of absorbing gas. Also, to evaluate the durability and quality characteristics, three apples and three grams of each adsorbent were placed in polyvinyl packages along with the control treatment, sealed with a vacuum device, and stored in the refrigerator. Qualitative characteristics of these apples, including weight loss percentage, soluble solids content (TSS), titratable acidity (TA), fruit firmness, and pH were measured every 7 days until the end of 35 days of storage. A completely randomized statistical design based on the factorial test in three replications and SPSS statistical software were used to analyze the data. A comparison of means shows that after 35 days of storage, zeolite adsorbent has the best results in maintaining quality characteristics and increasing shelf life. Minimum weight loss (0.74%), highest fruit firmness (2.1 N / m2 ), lowest TSS (14.2%), lowest TA (0.17), and pH (4.53) were obtained for zeolite 
treatment. Therefore, using paper adsorbents to absorb ethylene from the environment around the apple and thus increase its shelf life is effective, but the zeolite treatment and then LDH treatment were the most effective. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorbers
  • Apple
  • Biochar
  • Ethylene
  • LDH
  • Nanoclay
  • Zeolite