شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در پذیرش فناوری‌های نوین حوزه کشاورزی به روش تحلیل شبکه‌ای فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات-دانشکده مدیریت

2 دانشگاه آزاد کرج

چکیده

پذیرش فناوری‌های نوین همواره یکی از مهمترین دغدغه‌‌های متخصصان حوزه‌های مختلف بوده است. اگرچه پیشرفت سریع فناوری در افزایش بهره‌وری موثر است، با‌این‌حال چالش‌های مربوط به پذیرش فناوری نوین توسط جامعه هدف، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار‌گیرد. فناوری‌های الکترونیکی یکی از مهمترین حوزه‌هایی هستند که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر صنعت کشاورزی داشته باشند که علیرغم انجام پژوهش‌های بسیار در تأیید کارایی آنها، سطح پذیرش آنها در حد قابل قبولی قرار‌نگرفته‌است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری در حوزه کشاورزی می‌باشد و افراد نمونه از جامعه آماری پژوهش شامل 50 نفر از متخصصان فعال در شرکت‌های کشاورزی از‌جمله آستان قدس رضوی، کشت و صنعت جوین، شرکت کشاورزی باران، شرکت کشاورزی بینالود و شرکت تعاونی روستایی بهار می باشند. در این پژوهش به ارائه مدل و شناسایی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری‌های نوین و همچنین تحلیل عاملی آنها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و رتبه بندی این عوامل با FANP پرداخته‌شده‌است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، عوامل فرهنگ پذیرش، عوامل اقتصادی، آموزش و ترویج، کارایی و ویژگی‌های فردی به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند. لذا استفاده از قدرت اجتماعی دولت، ارائه تسهیلات دولتی، سرمایه‌گذاری در مسائل آموزشی و ترویجی از مهمترین عواملی هستند که می‌توانند زمینه تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی را فراهم کنند. بنابراین نوع سیاست‌گذاری های دولت میتواند تأثیر مستقیمی بر افزایش پذیرش فناوری از سوی کاربران حوزه کشاورزی و در نتیجه رونق این حوزه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors influencing acceptance of high technology products in the agriculture industry with a FANP approach

چکیده [English]

Adopting new technologies has been one of the most important concerns of experts in various
fields from the past until now. Although the rapid advancement of technology is effective in
increasing productivity, the challenges of accepting new technology by the target community
must also be considered. Electronic technologies are one of the most important things that can
significantly impact the agricultural industry. Despite many types of research for confirming
their effectiveness, the level of acceptance has not been acceptable. This study aims to
identify and rank the factors affecting the adoption of technology in agriculture, and the
statistical population includes 50 active experts in agricultural companies. This study
identified and ranked the effective factors in accepting new technologies by presenting a
model. Also, software Smart PLS has been used for factor analysis, and method FANP has
been used for ranking the indicators. Based on the results, the factors of acceptance culture,
economic factors, education and promotion, efficiency, and individual characteristics were
ranked first to fifth, respectively. Therefore, using the social power of the government,
providing government facilities, and investing in educational and extension issues are the
most important factors that can provide the basis for turning traditional agriculture into
industry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance culture
  • Agricultural industry
  • Fuzzy network analysis process
  • Innovation
  • Technology
  • Technology acceptance model