طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مخلوط‌کن پدالی دو محوره مداوم کود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از راه های افزایش تولید و بهره وری محصولات کشاورزی، تغذیه ی مناسب گیاهان است که منجر به افزایش تولید در واحد سطح می گردد.کودهای شیمیایی و کمپوست به تنهایی نمی توانند احتیاج گیاهان را تأمین کنند. بنابراین لازم است که این دو نوع کود به نسبت مشخصی با هم مخلوط شوند. مشکل عمده جهت اختلاط کود کمپوست و کودهای شیمیایی، کنترل نسبت اختلاط آن‌ها در مخلوط کردن می باشد. در این تحقیق دستگاه مخلوط کن پدالی دو محوره جهت اختلاط مناسب کود کمپوست و کود شیمیایی اوره طراحی و ساخته شده است. دستگاه ساخته شده شامل الکتروموتور با توان 1/5 کیلووات، شاسی، پدال و مکانیزم چرخ زنجیر می باشد. آزمایش‌های ارزیابی عملکرد در سه سطح سرعت دورانی محورها 20، 40 و 60 دور در دقیقه، سه سطح طول مسیر اختلاط 72، 108 و 144 سانتی متر، و دو سطح زاویه پدال های 45 و 60 درجه با محور دوار در سه تکرار تحت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر عوامل مستقل بر روی نسبت اوره به کمپوست نشان داد که سرعت دورانی محورها، زاویه پدال ها و طول اختلاط در سطح 1و 5 درصد معنی‌دار بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای اعمال شده نشان داد زاویه پدال 45 درجه، سرعت دورانی 40 دور در دقیقه و طول اختلاط 108 سانتی متر بهترین عملکرد را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, fabrication, and evaluation of continuous twin-shaft paddle mixer machine for fertilizer

چکیده [English]

One way to increase crop production and productivity is to properly feed crop plants, which
results in increased production per unit area. Chemical fertilizers and compost alone cannot
provide for plants' needs. Therefore, mixing these two types of fertilizers in a specific ratio is
necessary. The main problem with mixing compost and chemical fertilizers is controlling their
mix ratio. In this study, a twin-shaft paddle mixer was designed, fabricated, and evaluated to
solve the problem of adequately mixing compost and fertilizer urea. The constructed device
includes a 1.5 kW electromotor, chassis, paddle, and chain-sprocket mechanism. Experiments
at three levels of the axis rotational speed of 20, 40, and 60 rpm and three levels of mixing
path length of 72, 108, and 144 cm, and two levels of paddle angle of 45 and 60-degree with a
rotating axis in three replications under factorial test based on completely randomized block
design. The analysis of variance of a distance effect on the measured urea-compost ratio
showed that the rotational speed of the axes, the paddles angle, and mixing length of 1 and 5
% level were significant. Also, the results of the comparison of mean effects of treatments
showed that the paddle angle of 45 degrees, the rotational speed of 40 rpm, and the mixing
length of 108 cm had the best performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Mixer
  • Mixing grade
  • Paddle
  • Urea