تعیین مدول چگالی جرمی، ضریب مقاومت در برابر له شدن و ضریب کار مفید برش برای دانه باقلا ( Vicia faba L.) آماده به طبخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشکده کشاورزی سنقر-دانشگاه رازی-کرمانشاه-ایران

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مهندسی بیوسیستم-دانشگاه تبریز-تبریز

چکیده

تهیه و تدارک محصولات غذایی آماده و نیمه آماده برای مصرف کنندگان به دلیل محدودیت زمانی در دنیای امروز حائز اهمیت است. به همین منظور و به جهت ایجاد چنین بستری، در ابتدا اطلاع از خصوصیات محصولات کشاورزی لازم و ضروری است. دانستن اطلاعاتی راجع‌ به خواص و رفتار مکانیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی تجهیزات مکانیزه و خودکار کشاورزی مرتبط با مراحل برداشت و همچنین تجهیزات فرآیند پس از برداشت ضروری است. خواصی که در برش مواد سلولی مؤثرند عبارتند از: فشردگی، کشش، خمش و برش. این خصوصیات به گونه، واریته، مقدار رسیدگی، محتوای رطوبتی و ساختار سلولی وابسته هستند. در این تحقیق با استفاده از تئوری برش و روابط موجود در این زمینه، مدول چگالی جرمی، ضریب مقاومت در برابر له شدن و ضریب کار برش مفید برای دانه باقلا به منظور خرد کردن آن به دست آمده‌است. از طرح کامل تصادفی با آزمایش عاملی برای بررسی اثر زاویه برش و سرعت برش بر روی این صفات استفاده شد. نتایج نشان دادند که تأثیر زاویه برش بر مقادیر مدول چگالی جرمی و ضریب مقاومت در برابر له شدن در سطح 1% معنی‌دار بوده و با افزایش زاویه برش ضریب مقاومت در برابر له شدن کاهش و ضریب کار مفید افزایش می‌یابد. همچنین مشخص شد که افزایش سرعت سبب کاهش مقاومت در برابر له شدن و افزایش ضریب کار مفید گردیده در حالی که تغییرات مدول چگالی جرمی از روند منظمی پیروی نکرده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining mass density modulus, crushing resistance coefficient and cutting work coefficient for ready to cook fava beans (Vicia faba L.)

نویسندگان [English]

  • Rashid Gholami 1
  • Hekmat Rabbani 2
  • negin sohrabi 3

1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Sonqor Agriculture Faculty, Razi University, Kermanshah-Iran

2 Mechanical Engineering of Bio-systems Department. Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University, Kermanshah, Iran

3 biosystem engineering department - tabriz university-tabriz

چکیده [English]

Preparation and supply of ready and semi-ready food products for consumers is important due to time constraints in today's world. For this purpose and in order to create such a platform, it is necessary and essential to know the characteristics of agricultural products. The knowing information about the properties and mechanical behavior of agricultural products is necessary in order to design mechanized and automatic agricultural equipment. The properties that are effective in cutting cellular materials are: compression, stretching, bending and cutting. These characteristics depend on the species, variety, ripening, moisture content and cell structure. In this research, mass density modulus, crushing resistance coefficient and efficient cutting coefficient of faba bean have been obtained, by using cutting theory and existing relationships. A completely randomized design with factorial testing was used to investigate the effect of cutting angle and cutting speed on these traits. The results showed that the effect of the cutting angle on the values of the mass density modulus and the crushing resistance coefficient is significant at the level of 1%, and with the increase of the cutting angle, the values of the crushing resistance coefficient decreased and efficient cutting coefficient increased. It was also found that the increase in cutting speed caused a decrease in crushing resistance and an increase in efficient cutting coefficient, while the changes in the mass density modulus did not follow a regular trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beans
  • mechanical properties
  • mass density
  • crushing resistance
  • work coefficient