پایش وضعیت موتور تراکتور ITM285 با بهره‌گیری از آنالیز صدا و پارامترهای عملکردی موتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم(هنرآموز)

2 استاد/ گروه مهندسی بیوسیستم/ دانشگاه فردوسی مشهد.

3 گروه مهندسی بیوسیستم. دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پایش وضعیت یکی از عناصر اصلی در نگهداری پیشگیرانه در است. با استفاده از پایش وضعیت می‌توان برنامه‌ریزی کرد و یا اقداماتی انجام داد که از اثرات پس‌آیندی شکست یک ماشین؛ پیش از اتفاق افتادن شکست جلوگیری شود. با پایش وضعیت موتور تراکتور می‌توانیم اقداماتی در جهت کاهش هزینه‌های مزرعه انجام داد. در ایران اجرای پایش وضعیت تراکتور و سرویس و نگهداری آن مورد کم-توجهی قرار گرفته است و یا بر اساس ساعت دقیق کارکرد اجرا نمی‌شود. در این پژوهش تاثیر عدم سرویس فیلتر هوا (فیلتر کثیف) و عدم تنظیم لقی سوپاپ (لقی بیش‌تر و کم‌تر) به‌طور مستقل و توأم بر روی صدای و پارامترهای عملکردی موتور شامل دمای خروجی اگزوز، میزان مصرف سوخت و کدری دود روی تراکتور ITM285 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات گشتاور و دور موتور بر میزان کدری دود موتور اثر معنی‌داری داشته و همه فاکتورها بر میزان مصرف سوخت اثر معنی‌داری دارند. از طرفی دیگر میزان تمیزی فیلتر هوا، تغییرات گشتاور و دور موتور بر روی دمای موتور اثر معنی‌داری دارند. همچنین تغییرات گشتاور و دور موتور و میزان لقی سوپاپ بر صدای سرسیلندر موتور اثر معنی‌داری دارند. نتایج همچنان نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات دور موتور بر صدای بدنه موتور تأثیر معنی‌داری می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring the engine condition of the ITM285 tractor using sound analysis and engine performance parameters

چکیده [English]

Condition monitoring is one of the key elements in preventive maintenance. By using condition monitoring, maintenance can be programmed, or steps can be taken to prevent the side effects of a failure before its occurrence. With this definition, for failure detection, a deviation should occur in the base value of a parameter (such as temperature or vibrational behavior). Using this method is more economical than occurring a failure. By monitoring the condition of the tractor engine, we can take steps to reduce farm costs. In Iran, monitoring the conditions of tractors and their maintenance is underestimated and this is not performed based on the exact hour of operation. In this research, the lack of cleaning and servicing of the air filter (dirty filter) and the lack of appropriate valve clearance adjustment (low or high clearance) as independent variables were investigated on the sound level of the engine at the bottom of the cylinder head and cylinder block and also the engine's performance parameters, including exhaust temperature, fuel consumption, and opacity of exhaust gas. The tests were performed on an ITM285 tractor The results showed that both engine load and engine RPM have significant effects on engine exhaust gas opacity. While all factors have significant effects on fuel consumption. Moreover, the cleanliness of the air filter, the engine torque, and the engine RPM significantly affect the engine temperature. Engine load, engine speed, and valve clearance significantly affect the sound level of the engine cylinder head. Finally, the sound emitted from the engine block is significantly affected by engine speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engine
  • ITM285
  • Performance Parameters
  • Sound Analysis
  • Status Tracking