دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1401 
تحلیل اقتصادی تولید زیتون با استفاده از تابع کاب داگلاس در غرب کشور (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)----

صفحه 1-9

10.22034/jrmam.2022.13760.576

مصطفی زبردست؛ امیر عزیزپناه؛ رضا یگانه؛ صادق بهامین


شبیه‌سازی جریان هوا در داخل خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای برای اقلیم اصفهان

صفحه 11-20

10.22034/jrmam.2022.10164.564

محمد باقر حیدری ورنامخواستی؛ حسن غفوری


پیش‌بینی تولید بیواتانول از ترکیبات لیگنوسلولزی در راکتور بی هوازی با همزن پنوماتیکی-مکانیکی توسط شبکه عصبی

صفحه 21-30

10.22034/jrmam.2022.13904.592

سیده هدی یوسفیان؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ علی ملکی


پایش وضعیت موتور تراکتور ITM285 با بهره‌گیری از آنالیز صدا و پارامترهای عملکردی موتور

صفحه 31-42

10.22034/jrmam.2022.10149.561

مجید حسنی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ امید دوستی ایرانی


طراحی، ساخت و ارزیابی خشک‌کن سبز ترکیبی خورشیدی – بازیافت حرارتی محصول زرشک

صفحه 43-54

10.22034/jrmam.2022.13766.579

مریم اسلامی؛ سجاد رستمی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ رحیم ابراهیمی؛ مصطفی کیانی ده کیانی


ارزیابی سامانه تعیین موقعیت خودرهیاب غیرماهواره‌ای و مقایسه با گیرنده GNSS به منظور مسیریابی بهینه تراکتور

صفحه 55-64

10.22034/jrmam.2022.10170.565

محمد صدفی؛ سعید مینائی؛ حسین با خدا؛ جعفر امیری پریان


پیش‏بینی برخی ویژگی‏های کیفی میوۀ پرتقال با استفاده از روش غیرمخرب طیف‏سنجیNIR-Vis

صفحه 65-76

10.22034/jrmam.2022.13736.570

کریم گرامی؛ حسین بهفر؛ بهاره جمشیدی؛ شهین زمردی


ارزیابی تاثیر رطوبت و نوع کمباین برداشت بر افت‌های کمی و کیفی برنج رقم چمپا

صفحه 77-90

10.22034/jrmam.2022.10219.568

نعیم لویمی؛ محسن سلیمانی؛ محمدجواد به وندی


بررسی تأثیر روش ‏های کشت مستقیم و عمق کشت بر روی شاخص ‏های یکنواختی استقرار بذر و برخی شاخص ‏های زراعی در کشت گندم دیم

صفحه 91-103

10.22034/jrmam.2022.13808.582

منا طهماسبی؛ ابوالفضل هدایتی پور


فراتحلیل اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم آبی در ایران

صفحه 105-115

10.22034/jrmam.2022.13885.589

احمد حیدری